De oudercommissie:

De oudercommissie dient als klankbord voor ouders. Ouders kunnen zitting nemen in de oudercommissie, om mee te praten over onder andere het beleid en de dagelijkse gang van zaken van de BSO. De oudercommissie kan ook als eerste bemiddelen bij geschil tussen ouders en BSO Natuur-Avontuur. Ouders die niet in de oudercommissie zitten kunnen hun mening kenbaar maken aan leden van de oudercommissie. Een oudercommissie komt 4x per jaar bij elkaar.

U kunt de oudercommissie bereiken via oudercommissie@natuur-avontuur.nl.

Wij zoeken altijd ouders die het leuk vinden om de opvang van hun kind actief vorm te geven. U kunt zich opgeven door dit mondeling door te geven aan een PMer of een mail te sturen naar bovenstaand adres. De oudercommissie werkt volgens een reglement oudercommissie die u bij ons kunt opvragen.

Klachtenregeling oudercommissie
De leden van de Oudercommissie kunnen een klacht indienen. In eerst instantie willen we graag zelf met de betrokken partij om tafel. Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan kunnen zij terecht bij het Klachtenloket-Kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl)

Klachten ouders
De emotionele betrokkenheid bij kinderen maakt het bespreken van kritiek niet alleen voor ouders, maar ook voor medewerkers soms tot een gevoelige zaak. Ouders kunnen bovendien bezorgd zijn dat een klacht gevolgen zal hebben voor hun kind. Dat vinden wij jammer. Wat ons betreft is het juist een kans voor verbetering.

Het is van groot belang dat de klacht op de juiste plaats terecht komt en serieus wordt behandeld. T.a.v. de behandeling van klachten zijn wij gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Als u als ouder ontevreden bent over iets op de BSO, kunt u uw klacht mondeling of schriftelijk uiten bij ons persoonlijk, bij de oudercommissie of direct bij het Klachtenloket-Kinderopvang, waarbij we zijn aangesloten.


U kunt alle informatie over het Klachtenloket-Kinderopvang vinden op http:///www.klachtenloket-kinderopvang.nl